新約用詞研究:悔改metanoeo μετανοέω

蔡少琪

回到華人神學園地主頁

聖經用語研究

***網絡聖經和釋經

Wiki Lexicon & Concordance of the Greek NT

資料在發展和整理中

 

 

Strong's Greek: 3340. μετανοέω (metanoeó) -- to change one's mind  

Wiki Greek-English Lexicon - μετανοέω - to repent (v.)

 

悔改μετανοέω也是啟示錄一個重要用詞,共出現12次。在新約共出現34次。

orig 03340 和合本經文請參閱信望愛網站

主耶穌一開始傳道,求強調必須悔改,信福音的道理。當主耶穌教導饒恕的道理時,他強調,若有人悔改,天上的使者會大大喜樂,並且若有人真心悔改,就算他曾多次失敗,我們也應該饒恕他們。主耶穌說:「你們要謹慎!若是你的弟兄得罪你,就勸戒他;他若懊悔(悔改)(metanoeo),就饒恕他。」(路17:3)很明顯,主是非常珍惜人真心悔改的心:『神所要的祭就是憂傷的靈;神啊,憂傷痛悔的心,你必不輕看。』(詩51:17

 

在啟示錄,悔改主必快來是有核心關連的。啟2:16指出「所以,你當悔改;若不悔改(if not)我就快臨到你那裡,用我口中的劍攻擊他們。」這裡悔改是命令語!我們必須悔改。此外,「我快臨到」所用的希臘文是與和合本四次用到『我必快來』是同樣的兩個希臘文字ἔρχομαί ταχύ。對持定真道,或曾跌到又已經悔改的人,主來的時候是福氣;但對不悔改的人,主的來臨是審判的臨到!這是啟示錄一個重要的教導

 

3:2

( )天國近了,你們應當悔改!」( )

[καὶ] λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Μετανοεῖτε 命令詞:你們應當悔改!verb indicative aorist active 3rd person plural from μετανοέω

4:17

從那時候,耶穌就傳起道來,( ):「( )天國近了,你們應當悔改!」( )

Μετανοεῖτε

11:20

耶穌在諸城中行了許多異能( )那些城的人終不悔改,就在那時候責備他們,說:( )

11:21

「哥拉汛哪,你有禍了!伯賽大啊,你有禍了!因為在你們中間所( )行的異能,若行在推羅( )西頓,他們早已披麻蒙灰悔改( )

12:41

當審判的時候,尼尼微人( )起來定這世代的罪,因為尼尼微人聽了( )約拿所傳的就悔改( )看哪,在這裡有一人比約拿更大( )

1:15

:「( )日期滿了( )神的國近了。你們當悔改( )信福音!」( )

καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται καιρὸς καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ

YLT Mark 1:15 and saying -- 'Fulfilled hath been the time, and the reign of God hath come nigh, reform ye, and believe in the good news.'

6:12

門徒就出去傳道,叫人悔改( )

10:13

哥拉汛哪,你有禍了!伯賽大啊,你有禍了!因為在你們中間所行( )異能若行在泰爾( )西頓,他們早( )披麻蒙灰,坐在地上悔改( )

11:32

當審判的時候,尼尼微人( )起來定這世代的罪,因為尼尼微人聽了( )約拿所傳的就悔改( )看哪!在這裡有一人比約拿更大( )

13:3

我告訴你們,不是的( )你們若不悔改,都要如此滅亡( )

13:5

我告訴你們,不是的( )你們若不悔改,都要如此滅亡( )

15:7

我告訴你們( )一個罪人悔改,在天上也要這樣為他歡喜,較比為九十九個不( )悔改的義人歡喜更大。( )

15:10

我告訴你們( )一個罪人悔改,在神的使者面前也是這樣為他歡喜( )

16:30

他說:我祖亞伯拉罕哪,不是的( )若有一個從死裡復活的,到他們那裡去的,他們必要悔改( )

17:3

你們( )要謹慎( )若是你的弟兄得罪你,就勸戒他( )他若懊悔,就饒恕他( )

17:4

倘若他一天七次得罪你,又七次回轉,說:我懊悔了,你總要饒恕他( )

NIV Luke 17:4 If he sins against you seven times in a day, and seven times comes back to you and says, 'I repent,' forgive him."

καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.

Μετανοῶ 我現在悔改了:verb indicative present active 1st person singular from Μετανοῶ

ἀφήσεις αὐτῷyou shall forgive him.

2:38

彼得說:你們各人要悔改( )奉耶穌基督的名受洗,叫你們的罪得赦,就必領受所賜的聖靈( )

3:19

所以,你們當悔改歸正( )使你們的罪得以塗抹,這樣,那安舒的日子就必從主面前來到( )

8:22

你當懊悔你這罪惡( )祈求主,或者你心裡的意念可得赦免( )

17:30

世人蒙昧無知的時候, 神並不監察,如今卻吩咐各處的人都要悔改( )

26:20

先在大馬士革,後在耶路撒冷和猶太全地,以及外邦,勸勉他們應當悔改歸向 神,行事與悔改的心相稱( )

林後

12:21

怕我( )來的時候,我的 神叫我在你們面前慚愧,又因許多人從前犯罪( )行污穢( )姦淫( )邪蕩的事不肯悔改,我就憂愁( )

 

2:5

所以,應當回想你是從那裡墜落的,並要悔改(μετανοέω)(repent),行起初所行的事。你若不悔改,我就臨到你那裡,把你的燈臺從原處挪去。

KJV Revelation 2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.

μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς

μετανόησον 你要悔改: 命令詞imperative aorist active 2nd person singular fromμετανοέω

2:16

所以,你當悔改;若不悔改(if not)我就快臨到你那裡,用我口中的劍攻擊他們。

NIV Revelation 2:16 Repent therefore! Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth.

μετανόησον οὖν: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου[1]

2:21

我曾給她悔改的機會,她卻不肯悔改她的淫行。

2:22

看哪,我要叫他病臥在床。那些與他行淫的人,若不悔改所行的,我也要叫他們同受大患難。

3:3

所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守,並要悔改。若不儆醒,我必臨到你那裡,如同賊一樣。我幾時臨到,你也決不能知道。

3:19

凡我所疼愛的,我就責備管教他;所以你要發熱心,也要悔改

9:20

其餘未曾被這些災所殺的人仍舊不悔改自己手所做的,還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走,金、銀、銅、木、石的偶像,

9:21

又不悔改他們那些兇殺、邪術、姦淫、偷竊的事。

16:9

人被大熱所烤,就褻瀆那有權掌管這些災的神之名,並不悔改將榮耀歸給神。

16:11

又因所受的疼痛和生的瘡,就褻瀆天上的神,並不悔改所行的。

 

 [1] (啟示錄四次談到:我必快來(ἔρχομαι ταχύ)(I am coming soon!)。然後重點提醒我們要堅守真道,活出與真道相配的行為!)(3:11; 22:7, 12, 20)

ἔρχομαι (I come) 我回來!indicative present middle 1st person singular from ἔρχομαι

ταχύquickly

類似的表達還有

2:16所以,你當悔改;若不悔改,我就快臨到你那裡,用我口中的劍攻擊他們。

μετανόησον οὖν: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου